OCHRANA SÚKROMIA

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov a kategórie osobných údajov:

Spracovanie na základe plnenia zmluvy a predzmluvné vzťahy

V prípade,  ak je kupujúcim fyzická osoba podnikateľ, alebo zástupca právnickej osoby, predávajúci spracúva za účelom vybavenia objednávky a prepravy tovaru a sledovania zásielky identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby a údaje o objednaných službách, a to na základe plnenia zmluvy  alebo oprávneného záujmu predávajúceho (ak dotknutá osoba zastupuje právnickú osobu) spočívajúceho v uzatvorení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupuje dotknutá osoba.

To, že tieto údaje predávajúci použije za účelom vybavenia objednávky, prepravy a sledovania tovaru alebo plnenia zmluvy, znamená, že ich použije najmä:

  • aby  predávajúci mohol s dotknutou osobou o  objednávke komunikovať a doručiť tovar;
  • pre potreby platby za tovar a prepravu; v tejto súvislosti môže predávajúci údaje poskytnúť takisto našim ďalším prepravným partnerom,
  • v súvislosti s reklamáciou;
  • v súvislosti s i ďalšími požiadavkami dotknutej osoby

 V prípade uzatvorenia zmluvy , uchová predávajúci identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednaných službách na základe oprávneného záujmu (bez súhlasu dotknutej osoby) za účelom ochrany právnych nárokov a vnútornej evidencie a kontroly predávajúceho. Oprávnenými záujmami predávajúceho sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania služieb.

Na účely ochrany právnych nárokov, ochrany majetku a vnútornej evidencie a kontroly predávajúceho, predávajúci spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania premlčacej lehoty 10 rokov a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

 

Zdieľanie osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám výlučne na účely plnenia si svojich zmluvných alebo zákonných povinností voči  dotknutým osobám. Takýmito tretími stranami sú najmä partnerské spoločnosti ako doručovateľské a kuriérske spoločnosti, účtovné spoločnosti, právni zástupcovia, dodávatelia IT služieb, dodávatelia marketingových služieb, poskytovatelia platobných služieb, dodávatelia rôznych podporných služieb nevyhnutných pre riadnu prevádzku e-shopu. Ak takýto subjekt spracúva osobné údaje dotknutej osoby v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ dbá na to aby takáto partnerská spoločnosť (tzv. sprostredkovateľ v zmysle GDPR) spracúvala osobné údaje iba v súlade s pokynmi a v rozsahu v akom sa k tomu zaviazala podľa sprostredkovateľskej zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Zoznam týchto subjektov prevádzkovateľ poskytne na požiadanie po zaslaní žiadosti na emailovú adresu: info@mezshop.sk .

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín.

 

Používanie súborov cookies

Webové stránky www.mezkreativ.eu používajú k analýze návštevnosti súbory cookies. Informácie o tom, ako zákazníci stránku používajú používajú, zdieľa prevádzkovateľ v rámci služby Google Analytics, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Používaním týchto webových stránok zákazník súhlasí s použitím súborov cookies. Viac informácií https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Zabrániť zberu dát môžete odmietnutím používania súborov cookies, vrátane možnosti voľby v nastavení svojho prehliadača pre blokovanie a odstraňovanie súborov cookies.

Práva dotknutej osoby

Podľa GDPR má dotknutá osoba priznaný celý rad práv, ktoré majú zabezpečiť aby vedela kto, v akom rozsahu a prečo spracúva jej osobné údaje. Prevádzkovateľ je povinný jej tieto informácie poskytnúť v zrozumiteľnej podobe. V texte nižšie sú uvedené základné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich aplikácie.

Právo na prístup k údajom a právo na prenosnosť údajov:

prevádzkovateľ poskytne na žiadosť dotknutej osoby potvrdenie o spracúvaní osobných údajov. Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sú jej osobné údaje spracúvané alebo nie (čl. 15 GDPR). Okrem toho má právo získať podrobnejšie informácie o uchovávaných osobných údajoch a o spracovateľských operáciách s osobnými údajmi, a za určitých okolností aj právo získať kópiu týchto osobných údajov. Ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby a toto spracúvanie sa vykonáva automatizovane, má právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných (čl. 20 GDPR).

Právo na opravu osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje a pri zohľadnení účelu spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia (čl 16 GDPR).

Právo na výmaz osobných údajov:

V niektorých prípadoch má dotknutá osoba právo na výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu. Toto platí pre situácie, keď:

  • osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelu, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané
  • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie na základe súhlasu;
  • spracúvanie je určené na účely priameho marketingu a osobné údaje boli spracúvané nezákonne.

Právo na výmaz môže byť obmedzené tam, kde je potrebné spracúvanie osobných údajov na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií, dodržiavanie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 17 GDPR).

Právo na obmedzenie spracúvania:

V niektorých prípadoch má dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, prevádzkovateľ môže naďalej uchovávať osobné údaje len: so súhlasom dotknutej osoby, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu (čl. 18 GDPR).

Právo namietať:

Dotknutá osoba má právo vzniesť námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípadoch kedy ich prevádzkovateľ spracúva na účel svojich oprávnených záujmov alebo na účely plnenia úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ prestaneme spracúvať osobné údaje, ak nemôže preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú záujmy, práva a slobody oprávnenej osoby, alebo spracúvanie osobných údajov je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (čl. 21 GDPR). 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Dotknutá osoba môže vždy podať sťažnosť dozornému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov Dozorný orgán nad ochranou osobných údajov na Slovensku je:
Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovensko, www.dataprotection.gov.sk

V Bratislave dňa 19.4.2021

MEZ Crafts Slovakia s.r.o.

Roman Maslen, konateľ